Přeskočit na obsah

Všeobecná pravidla

VSTUPENKY

Vstupenky na festival jsou řádně evidovány a musí obsahovat razítko prodejce nebo identifikační znaky prodejce. Před vstupem do areálu obdrží každý účastník identifikační náramek, který je nepřenosný. Pokud dojde k jeho zničení nebo poškození, nebude účastník vpuštěn do areálu. Návštěvníci souhlasí svým vstupem s pořizováním videonahrávek a fotografii pro vlastní potřebu pořadatele (propagace akce).

VYMEZENÍ AREÁLU A STANOVÉHO MĚSTEČKA

Areál festivalu je ohraničený budovou torzo kláštera Rosa Coeli. Stanové městečko je organizátorem vyhrazený prostor označený: „Stanové městečko“.

IDENTIFIKACE NÁVŠTĚVNÍKA FESTIVALU

Každý návštěvník festivalu obdrží po předložení vstupenky identifikační náramek na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do areálu a k možnosti postavit si stan ve stanovém městečku. Identifikačním náramkem je povinnost se prokázat při každém vstupu do festivalového areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu. V případě nemožnosti se prokázat nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude vyveden bezpečnostní službou.

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA

Bezpečnostní služba je na festivalu pro ochranu účinkujících, návštěvníků a dále na ochranu festivalových prostorů. Členy bezpečnostní služby bude možno identifikovat podle reflexních vest s nápisem POŘADATEL. Při jakýchkoli problémech, prosíme, upozorněte pořadatele.
Kompetence a povinnosti bezpečnostní služby: kontrola vstupenek a identifikačních náramků a to i ve stanovém městečku, osobní prohlídka při vstupu do areálu (z důvodu zamezení vnášení nebezpečných předmětů), vykázání z areálu osob ohrožujících bezpečnost návštěvníků eventuálně osob bez identifikačních náramků, zamezení vstupu návštěvníků do prostor, které nejsou vyhrazeny veřejnosti, ochrana návštěvníků, účinkujících a festivalového zařízení.
Pořadatel festivalu si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhoví návštěvnímu řádu, pokynům pořadatele nebo jejíž chování shledá nepřístojným.

FOTOGRAFOVÁNÍ, FILMOVÁNÍ A NAHRÁVÁNÍ

Na festivalu je povoleno fotografování a natáčení. Je zakázáno natáčení s reflektorem. Návštěvníci svým vstupem do areálu souhlasí s užitím záznamů z fotoaparátů, kamer a audio zařízení jeho osobou v době konání festivalu v souvislosti s ní pro účely propagace festivalu. Záznamy smějí být pořadatelem zhodnoceny a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.

PREVENCE

Každý návštěvník festivalu je povinen udržovat čistotu, pořádek a chovat se tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví a majetku ostatních přítomných osob nebo k poškozování zařízení. Zapojení účastníků do sportovních aktivit je na vlastní nebezpečí. Účastníci jsou povinni dbát bezpečnostních pokynů pořadatelů a organizátorů.

PRVNÍ POMOC

Na festivalu bude permanentně přítomen personál připravený poskytnout první pomoc. Pokud zpozorujete zranění jakékoli osoby, uvědomte o tom pořadatele festivalu.

PARKOVÁNÍ

V rámci festivalu nezajišťujeme parkování.

STANOVÉ MĚSTEČKO

Stanové městečko bude zřízené v těsné blízkosti areálu. Stanování ve stanovém městečku je vyhrazeno pouze pro návštěvníky festivalu po uhrazení vstupného. Městečko bude vybavené sociálním zařízením. Ve stanovém městečku je zakázáno zakládat oheň, používat vařiče s otevřeným ohněm, manipulovat s výbušninami včetně petard. Veškerý odpad prosím odhazujte do rozmístěných kontejnerů. Do stanového městečka je zakázáno zajíždět s automobilem. Pořadatel neručí za bezpečnost věcí ve stanovém městečku. Z tohoto důvodu doporučujeme nenechávat ve stanech cenné věci v době vaší nepřítomnosti.

OTEVÍRACÍ DOBA STANOVÉHO MĚSTEČKA

Pátek 12:00 – Neděle 15:00

Žádáme o dodržovaní nočního klidu od 22 do 6 hodin.

DOPORUČENÉ OSOBNÍ VĚCI

Občanský průkaz, kartičku pojištěnce, peníze, hygienické potřeby, stan, věci na spaní a pláštěnku.

HYGIENA

Na festivalu bude k dispozici dostatečný počet WC a sprch, které budou v areálu festivalu a ve stanovém městečku. Budeme se snažit o včasné doplňování toaletního papíru. Přesto doporučujeme pro každý případ mít vlastní zásobu. Ve festivalovém areálu bude dostatečný počet odpadkových košů a kontejnerů. Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu, a odpadkové koše využívali.

ZÁKAZY

Je přísně zakázáno vnášet do areálu jakékoliv skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, omamné a psychotropní látky, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, deštníky, laserová ukazovátka, magnetofony, filmové kamery, videokamery (zahrnuje formát Dv, Dv Cam, BetaCam, Super VHS, Super 8…). Je přísně zakázáno zhotovování zvukových, filmových, fotografických nebo video záznamu, které by mohlo sloužit k dalšímu komerčnímu využití. Výjimku tvoří plně automatické neprofesionální fotoaparáty.

Je zakázáno přechovávat alkoholické nápoje v areálu. Účastníci mladší 18 let nesmí alkoholické nápoje konzumovat ani kupovat. Je zakázáno přechovávat nebo užívat omamné a psychotropní látky. V celém areálu je zakázáno kouřit. Do areálu festivalu a stanového městečka je zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty.

Zakoupením vstupenky souhlasí návštěvník s Všeobecnými pravidly festivalu KEFASFEST.

V případě dotazů se obraťte na kancelář DCM

sdruzenipetrov@gmail.com
533 033 239 / 533 033 229
Dominik Mazel / Martina Dvořáková / Anežka Mrláková